ÖKOISKOLA LETTÜNK!

Intézményünk 2021 tavaszán benyújtotta pályázatát az Emberi Erőforrások Minisztériumához az Ökoiskola cím elnyerésére. Úgy gondoljuk, hogy eddig is sokat tettünk a környezeti nevelés, a fenntarthatóság, a környezettudatosság érdekében. Szerettük volna, ha ez megjelenik iskolánk nevében is. A sikeres pályázat révén 2021. szeptember 1-jétől büszkén viselhetjük az Ökoiskola címet három éven keresztül. Ekkor egy megújító pályázattal további három évre válhatunk Ökoiskolává, majd pályázhatunk az Örökös Ökoiskola címre.

Iskolánk életétének minden területét átszövik azok az elvek, amelyek alapján környezetvédő munkánkat végezzük. Kiemelten kezeljük a környezettudatos gondolkodás fejlesztését alsó és felső tagozaton egyaránt. Tanulóink és az iskola minden dolgozója tudatosan figyel környezetünk védelmére, amit segít a személyes példaadás és a közösség ereje. Az összehangolt munkát 5 fős ökomunkacsoport irányítja, melyben alsó és felső tagozatos nevelők, valamint a technikai személyzet is képviselteti magát. Számítunk a szülők támogató együttműködésére és Erzsébethely lakosságára is. Tevékenységünkről az éves munkatervben olvashatnak az érdeklődők, a programokról pedig a Galériában láthatnak képeket.

Mi is az az ökoiskola?

A Hálózat az ENSI (Iskolai Környezeti Nevelési Kezdeményezések) elnevezésű nemzetközi környezeti nevelési hálózat ökoiskola programjának magyarországi megvalósulásaként működik 2000 márciusa óta az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Tartalomfejlesztési és Módszertani Központjának koordinálásával. 2017-től bekapcsolódott a munkába az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Iskola- és Módszertanfejlesztő Központja is. Legfelsőbb szervként szakmai, illetve anyagi támogatásával az Emberi Erőforrások Minisztériumát és a Földművelésügyi Minisztériumot nevezhetjük meg.

Az „öko” elnevezésű csoportok a tevékenységüket olyan módon végzik, hogy közben a lehető legnagyobb mértékig megpróbálják tiszteletben tartani az élővilág érdekeit,  megpróbálnak minél kisebb károsodást okozni az ökoszisztémának. 

Fő feladatunk a környezettudatosabb életvitel kialakítása.

Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén: az iskola működtetése terén éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése vagy a táborok szervezése során.

A Hálózat szakmai támogatást nyújt az ökoiskolák számára hasznos pedagógiai segédanyagok, tanulmányok, könyvek, oktatócsomagok ajánlásával, és folyamatosan tájékoztatja tagjait az újonnan megjelent segédletekről.

Pedagógiai szinten megvalósítjuk a következőket:

 • a komplex, valós élethez közel álló szituációkat előnybe részesítjük az előre megtervezett, irányított, tanulási formákkal szemben;
 • az egyes tantárgyak felől a tantárgyközi kérdéskörök felé fordulunk;
 • a passzív szabály és tudáselsajátítás helyett az aktív, a helyi környezetben található értékeket felhasználó, a helyi környezetért való cselekvés közben történő tudásszerzésre helyezzük a hangsúlyt;
 • a kizárólag felülről lefele irányuló (tanártól diákig áramló) kommunikáció helyett figyelembe vesszük a gyerekek iskolával, tanítással kapcsolatos nézeteit is.

A társas kapcsolatok szintjén törekszünk az alábbiakra:

 • iskolánkban ne magányos tanárok tanítsanak magányos gyerekeket, hanem az egész iskolára jellemző legyen a csapatmunka;
 • a társas élet szabályai ne előre meghatározottak legyenek, hanem diákjaink felelős részvételével, tárgyalások során kialakítottak;
 • iskolánk külső kapcsolatai a kölcsönösség elve alapján alakuljanak: az iskola ne csak befogadója, hanem aktív alakítója, kezdeményezője is legyen ilyen jellegű kapcsolatainknak.

A technikai/gazdasági szinten igyekszünk:

 • takarékosan bánni az energiaforrásokkal;
 • csökkenteni a hulladékok mennyiségét;
 • az iskola külső belső környezetét esztétikusan alakítani;
 • megteremteni az egészséges étkeztetés feltételeit.

Közös felelősségünk, hogy a köznevelési intézmények munkája révén mind több fiatal váljon a környezet és az egészség megóvására elkötelezett felnőtté. Azok az iskolák vagy kollégiumok, amelyekben a fenntarthatóságra nevelés átgondoltan és rendszerszerűen hatja át a napi gyakorlatot, az ökoiskolai hálózat részeként még eredményesebben működhetnek. Minél szélesebb körben válnak az intézmények a hálózat részévé, annál jobban sikerül a közös célok elérése, így járulva hozzá ahhoz, hogy a fenntarthatóság elvei a jövő nemzedékek számára a mindennapok természetes részévé váljanak.

Okoiskolai-munkaterv